Schoolverzekering en aansprakelijkheid 

Stichting Fedra heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 
Alle leerlingen van onze school zijn gedurende alle schoolactiviteiten en gedurende één uur voor en na schooltijd verzekerd. 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn - personeelsleden en stagiaires, de leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad en alle andere personen die voor de school werkzaamheden verrichten (vrijwilligers en begeleidende ouders) - dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstanden, zijn hier van belang: 
Ten eerste is de school c.q. Stichting Fedra niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen - of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders - zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. 
Ouders kunnen de directie en Stichting Fedra niet aansprakelijk stellen voor verdwenen eigendommen van leerlingen. Wij adviseren om kinderen geen waardevolle voorwerpen mee naar school te laten nemen.