Klachten of geschillen
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. We doen ons best om zo’n sfeer te creëren dat het bespreken van vervelende gebeurtenissen en fouten mogelijk is en dat snel een oplossing gevonden wordt die voor alle partijen acceptabel is. Het kan voorkomen dat ouders een probleem hebben waar zij met de betrokkene(n) niet uitkomen en waarover zij een uitspraak van een persoon of instantie hoger in rang willen. Een klacht gaat over (het nalaten van) gedragingen of het (niet) nemen van besluiten van personeel, directie of bevoegd gezag. 

Onze klachtenregeling heeft vier niveaus, waarbij ouders beginnen op het niveau waar de klacht betrekking op heeft. Als de oplossing of het antwoord niet acceptabel is, wordt de persoon op het eerstvolgende niveau aangesproken. 

1. De betrokken persoon/het personeelslid van de school;
2. De directie;
3. Het college van bestuur/het bevoegd gezag;
4. De landelijke klachtencommissie.

Op alle niveaus kunnen ouders hun klacht schriftelijk indienen. Bij de eerste drie kan dat ook mondeling, bij voorkeur op afspraak zodat er daadwerkelijk tijd is voor een goed gesprek. In het verslag van dit gesprek zal de klacht goed omschreven worden. Een schriftelijke klacht moet minimaal de volgende onderwerpen bevatten;
1. Naam, adres, woonplaats van de klager (en evt. van het kind dat betrokken is);
2. De dagtekening;
3. Een omschrijving van de klacht.

Om een klacht goed te kunnen behandelen, is het belangrijk dat alle betrokkenen alle relevante informatie ontvangen. Deze informatie zal door ons vertrouwelijk behandeld worden. Het betrokken personeelslid, de directie en het bevoegd gezag zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op een klacht. 

De scholen van Stichting Fedra zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Deze klachtencommissie heeft een eigen reglement en werkwijze. De klachtencommissie maakt deel uit van de landelijke Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze GCBO bundelt diverse commissies. Op de website www.gcbo.nl staat alle informatie over de verschillende commissies. 

Contactgegevens:

Klachtencommissie voor Katholiek, Christelijk, Algemeen Bijzonder en Gereformeerd Onderwijs. Postbus 82324 2508 EH Den Haag
Telefoon 070 3861697, e-mail: info@gcbo.nl   

 
Vertrouwenspersonen
Niet elk probleem is per definitie een klacht. Ouders kunnen ook behoefte voelen een probleem voor te leggen en advies te ontvangen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon adviseert over de stappen die ouders kunnen nemen om het probleem of de klacht op te lossen en ondersteunt ouders tijdens het proces. We kennen bij onze stichting een aantal niveaus.
 
Contactpersoon De Lunetten
Op het moment hebben we geen interne vertrouwenspersoon. U kunt zicht richten tot de vertrouwenspersoon van de Stichting Fedra.  De interne vertrouwenspersonen van Stichting Fedra zijn te bereiken via de mail:
Geerke Rigtering: geerke.rigtering@fedra.nl
Alfred Wagenaar: alfred.wagenaar@fedra.nl
 
Vertrouwenspersoon intern Stichting Fedra
De interne vertrouwenspersoon is een persoon bij wie ouders met vertrouwelijke zaken en problemen met betrekking tot de school terecht kunnen, als zij deze (nog) niet kunnen of willen aankaarten bij de leerkracht of directie. De vertrouwenspersoon geeft ondersteuning en begeleiding aan de persoon met een probleem of klacht. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft een meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. De interne vertrouwenspersonen van Stichting Fedra zijn te bereiken via de mail:
Geerke Rigtering: geerke.rigtering@fedra.nl
Alfred Wagenaar: alfred.wagenaar@fedra.nl
 
Vertrouwenspersoon extern
De GGD Midden-Kennemerland afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt ondersteuning als er op school sprake is van seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. Dit betreft niet alleen ervaringen van leerlingen, maar ook ervaringen van leerkrachten en andere personeelsleden van de school. Deze externe vertrouwenspersoon, een jeugdarts (niet van de eigen school), begeleidt en ondersteunt slachtoffers. Het is de taak van de vertrouwenspersoon om door bemiddeling een oplossing voor een klacht te bereiken. De vertrouwenspersoon van de GGD werkt volgens vastgestelde procedures. De externe contactpersoon is bereikbaar via telefoonnummer 0900 0400682.
 
De vertrouwensinspecteur
Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:
seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven);
psychisch en fysiek geweld;
discriminatie en radicalisering.
Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Meldingen worden geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Bij een vermoeden van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) geldt in een aantal gevallen de meld- en aangifteplicht. De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (8.00-17.00 uur) bereikbaar op telefoonnummer: 0900 1113111.